ACCESUL LIBER LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC

În anul 2001 a fost adoptată o lege care avea să facă dreptate tuturor celor care încercau să dobândească informații de interes public, dar se loveau de zidul indiferenței și al obrăzniciei unor funcționari publici sau, mai rău, a unor aleși locali. Până la apariția acestei legi, încercarea de a afla, de exemplu, cum se cheltuiesc banii publici la o primărie, era o aventură destul de riscantă. De la apariție și până în prezent, legea a fost actualizată. Vă prezentăm această lege extrem de utilă.

LEGE nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

Art. 1
Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

Art. 2
În sensul prezentei legi:

a) prin autoritate sau instituție publică se înțelege orice autoritate ori instituție publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, companie națională, precum și orice societate comercială aflată sub autoritatea unei autorități publice centrale ori locale și la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acționar unic ori majoritar;

b) prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației;

c) prin informație cu privire la datele personale se înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

CAPITOLUL II: Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public

SECTIUNEA 1: Dispoziții comune privind accesul la informațiile de interes public

Art. 3
Asigurarea de către autoritățile și instituţiile publice a accesului la informațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relații publice sau al persoanei desemnate in acest scop.

Art. 4
(1) Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informațiile de interes public autoritățile și instituţiile publice au obligația de a organiza compartimente specializate de informare și relații publice sau de a desemna persoane cu atribuții în acest domeniu.

(2) Atribuțiile, organizarea și funcționarea compartimentelor de relații publice se stabilesc, pe baza dispozițiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare și funcționare a autorității sau instituției publice respective.

Art. 5
(1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea si funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

f) programele și strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

(2) Autoritățile și instituţiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile prevăzute la alin. (1).

(3) Autoritățile publice sunt obligate să dea din oficiu publicității un raport periodic de activitate, cel puțin anual, care va fi publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(4) Accesul la informațiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin:

a) afișare la sediul autorității sau al instituției publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicații proprii, precum și în pagina de Internet proprie;

b) consultarea lor la sediul autorității sau al instituției publice, în spații special destinate acestui scop.

(5) Autoritățile și instituţiile publice au obligația să pună la dispoziția persoanelor interesate contractele de privatizare încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi, prin consultarea la sediul acestora. Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul contractelor de privatizare care se încadrează în sfera de aplicare a dispozițiilor art. 12 alin. (1) .

Art. 6
(1) Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obțină de la autoritățile si instituţiile publice, in condițiile prezentei legi, informațiile de interes public.

(2) Autoritățile si instituţiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public solicitate in scris sau verbal.

(3) Solicitarea in scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea sau instituția publica la care se adresează cererea;

b) informația solicitata, astfel încât sa permită autorității sau instituției publice identificarea informației de interes public;

c) numele, prenumele si semnătura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea răspunsului.

Art. 7
(1) Autoritățile si instituţiile publice au obligația sa răspundă in scris la solicitarea informațiilor de interes public in termen de 10 zile sau, după caz, in cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, in funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesara pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia in scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

(2) Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunica în termen de 5 zile de la primirea petițiilor.

(3) Solicitarea și obținerea informațiilor de interes public se pot realiza, daca sunt întrunite condițiile tehnice necesare, și în format electronic.

Art. 8
(1) Pentru informațiile solicitate verbal funcționarii din cadrul compartimentelor de informare si relații publice au obligația sa precizeze condițiile si formele in care are loc accesul la informațiile de interes public si pot furniza pe loc informațiile solicitate.

(2) In cazul in care informațiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată sa solicite in scris informația de interes public, urmând ca cererea sa îi fie rezolvata in termenele prevăzute la art. 7.

(3) Informațiile de interes public solicitate verbal se comunica in cadrul unui program minim stabilit de conducerea autorității sau instituției publice, care va fi afișat la sediul acesteia si care se va desfășura in mod obligatoriu in timpul funcționarii instituției, incluzând si o zi pe săptămână, după programul de funcționare.

(4) Activitățile de registratura privind petițiile nu se pot include in acest program si se desfăşoară separat.

(5) Informațiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare in masa vor fi comunicate, de regula, imediat sau in cel mult 24 de ore.

Art. 9
(1) In cazul in care solicitarea de informații implica realizarea de copii de pe documentele deținute de autoritatea sau instituția publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condițiile legii.

(2) Daca în urma informațiilor primite petentul solicită informații noi privind documentele aflate în posesia autorității sau a instituției publice, aceasta solicitare va fi tratată ca o nouă petiție, răspunsul fiind trimis în termenele prevăzute la art. 7 si 8.

Art. 10
Nu este supusă prevederilor art. 7-9 activitatea autorităților si instituțiilor publice de răspunsuri la petiții si de audiente, desfășurată potrivit specificului competentelor acestora, daca aceasta privește alte aprobări, autorizări, prestări de servicii si orice alte solicitări in afara informațiilor de interes public.

Art. 11
(1) Persoanele care efectuează studii si cercetări in folos propriu sau in interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al autorității sau al instituției publice pe baza solicitării personale, in condițiile legii.
(2) Copiile de pe documentele deținute de autoritatea sau de instituția publica se realizează in condițiile art. 9.

Art. 11 indice 1
Orice autoritate contractantă, astfel cum este definită prin lege, are obligația să pună la dispoziția persoanei fizice sau juridice interesate, in condițiile prevăzute la art. 7, contractele de achiziții publice.

Art. 12
(1) Se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, prevăzut la art. 1 si, respectiv, la art. 11 indice 1, următoarele informații:

a) informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informațiilor clasificate, potrivit legii;

b) informațiile privind deliberările autorităților, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale României, daca fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii;

c) informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala ori industriala, precum si principiului concurentei loiale, potrivit legii;

d) informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

e) informațiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun in pericol viața, integritatea corporala, sănătatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfășurare;

f) informațiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre pârțile implicate in proces;

g) informațiile a căror publicare prejudiciază masurile de protecție a tinerilor.

(2) Răspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informațiilor aparținând categoriilor prevăzute la alin. (1) revine persoanelor și autorităților publice care dețin astfel de informații, precum și instituțiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informațiilor.

Art. 13
Informațiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituție publica nu pot fi incluse in categoria informațiilor clasificate si constituie informații de interes public.

Art. 14
(1) Informațiile cu privire la datele personale ale cetățeanului pot deveni informații de interes public numai in măsura in care afectează capacitatea de exercitare a unei funcții publice.

(2) Informațiile publice de interes personal nu pot fi transferate intre autoritățile publice decât in temeiul unei obligații legale ori cu acordul prealabil in scris al persoanei care are acces la acele informații potrivit art. 2.

SECTIUNEA 2: Dispoziții speciale privind accesul mijloacelor de informare in masa la informațiile de interes public

Art. 15
(1) Accesul mijloacelor de informare in masa la informațiile de interes public este garantat.

(2) Activitatea de culegere si de difuzare a informațiilor de interes public, desfășurată de mijloacele de informare in masa, constituie o concretizare a dreptului cetățenilor de a avea acces la orice informație de interes public.

Art. 16
Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare in masa la informațiile de interes public autoritățile si instituţiile publice au obligația sa desemneze un purtător de cuvânt, de regula din cadrul compartimentelor de informare si relații publice.

Art. 17
(1) Autoritățile publice au obligația sa organizeze periodic, de regula o data pe luna, conferințe de presa pentru aducerea la cunoștință a informațiilor de interes public.

(2) In cadrul conferințelor de presa autoritățile publice sunt obligate sa răspundă cu privire la orice informații de interes public.

Art. 18
(1) Autoritățile publice au obligația sa acorde fără discriminare acreditare ziariștilor si reprezentanților mijloacelor de informare in masa.

(2) Acreditarea se acorda la cerere, in termen de doua zile de la înregistrarea acesteia.

(3) Autoritățile publice pot refuza acordarea acreditarii sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedica desfășurarea normala a activității autorității publice si care nu privesc opiniile exprimate in presa de respectivul ziarist, in condițiile si in limitele legii.

(4) Refuzul acordării acreditarii si retragerea acreditarii unui ziarist se comunica in scris si nu afectează dreptul organismului de presa de a obține acreditarea pentru un alt ziarist.

Art. 19
(1) Autoritățile si instituţiile publice au obligația sa informeze in timp util mijloacele de informare in masa asupra conferințelor de presa sau oricăror alte acțiuni publice organizate de acestea.
(2) Autoritățile si instituţiile publice nu pot interzice in nici un fel accesul mijloacelor de informare in masa la acțiunile publice organizate de acestea.
(3) Autoritățile publice care sunt obligate prin legea proprie de organizare si funcționare sa desfășoare activități specifice in prezenta publicului sunt obligate sa permită accesul presei la acele activități, in difuzarea materialelor obținute de ziariști urmând sa se tina seama doar de deontologia profesionala.

Art. 20
Mijloacele de informare in masa nu au obligația sa publice informațiile furnizate de autoritățile sau de instituţiile publice.

CAPITOLUL III: Sancțiuni

Art. 21
(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități ori instituții publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage răspunderea disciplinara a celui vinovat.

(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamație la conducătorul autorității sau al instituției publice respective in termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezata.

(3) Daca după cercetarea administrativa reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea reclamației si va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cat si menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Art. 22
(1) In cazul in care o persoana se considera vătămată in drepturile sale, prevăzute in prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului in a cărei raza teritoriala domiciliază sau in a cărei rază teritorială se afla sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face in termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2) Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale.

(3) Hotărârea tribunalului este supusa recursului.

(4) Decizia Curții de apel este definitivă și irevocabilă.

(5) Atât plângerea, cât și recursul se judecă în instanța, în procedură de urgență, și sunt scutite de taxa de timbru.

CAPITOLUL IV: Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 23
(1) Prezenta lege va intra in vigoare la 60 de zile de la data publicării in Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) In termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi in Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va elabora, la iniţiativă Ministerului Informațiilor Publice, normele metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 24
(1) In termen de 60 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi Ministerul Informațiilor Publice, Ministerul Comunicațiilor si Tehnologiei Informației si Ministerul Finanțelor Publice vor înainta Guvernului propuneri privind masurile necesare pentru ca informațiile de interes public sa devina disponibile in mod progresiv prin intermediul unor baze de date informatizate accesibile publicului la nivel național.

(2) Masurile prevăzute la alin. (1) vor privi inclusiv dotarea autorităților si instituțiilor publice cu echipamentele de tehnica de calcul adecvate.

Art. 25
Pe data intrării in vigoare a prezentei legi se abroga orice prevederi contrare.

Citit 1046 ori Ultima modificare Joi, 04 August 2016 23:26
Etichetat cu
Romeo Crîșmaru

"A fi politician înseamnă să fii capabil să spui dinainte ce-o să se întâmple mâine, săptămana viitoare, luna viitoare, anul viitor. Iar apoi să poți explica de ce nimic din toate astea nu s-a întâmplat."

- citat de Winston CHURCHILL

Website romeocrismaru.blogspot.ro

Lasă un comentariu

Jurnal.Mehedinti

Jurnal Mehedinți este conceput ca un portal media ce își dorește să aducă în presa locală o dinamică nouă si un format atractiv.
 
    Tel: +40 728317685
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Foto

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…