REZILIERE CU DAUNE! După zece ani în care a exploatat, așa cum și-a dorit, toate serviciile publice din municipiul Orșova, operatorul privat FLORICOLA SA, controlat de afaceristul Constantin Popescu, a suferit, în prima zi a lunii septembrie 2016, prima înfrângere notabilă. Contractul de concesiune a serviciului public de salubrizare a Orșovei, atribuit în anul 2006, de primarul de la acea vreme, Constantin Negulescu, a fost reziliat, într-o ședință de îndată a Consiliului Local, de la care primarul, viceprimarul și consilierii de la PSD și ALDE au dat bir cu fugiții.


Rezilierea contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare a survenit ca urmare a deselor încărcări ale prevederilor contractuale și după ce în Consiliul Local Orșova a fost votată constituirea unei comisii de analiză și control a activității operatorului. După prezentarea raportului comisiei respective, în ședința de CL, contractul cu FLORICOLA a fost reziliat în baza unui articol care prevede existența culpei operatorului și obligația acestuia de a plăti daune considerabile pentru nerespectarea prevederilor contractului. În acest fel, FLORICOLA va trebui nu numai să lase serviciul pe care l-a exploatat la sânge un deceniu, ci va trebui să plătească daune pentru că a efectuat acțiuni neconforme cu prevederile contractului și cu respectarea normelor de protecție a mediului, adevăruri probate și de nota de constatare în urma controlului efectuat, în luna iunie 2016, de către comisarii Gărzii Naționale de Mediu.

GALERIE FOTO DIN TIMPUL CONTROLULUI:

În aceste zile, în Orșova, Constantin Popescu și oamenii săi, încearcă manipularea orșovenilor în sensul că nu va mai ridica gunoiul din municipiu și că municipiul va deveni unul împuțit, doar pentru că, în Consiliul Local, Chircu și Cican au votat împotriva intereselor orșovenilor. Dacă va fi crezut sau nu, asta depinde doar de orșovenii de bună credință, acești oameni răbdători și blajini, care, timp de un deceniu, au suportat toate mizeriile posibile, orșoveni care vor înțelege că este vorba doar de un ultim răcnet al unui afacerist care se prăbușește iremediabil, înghițit de propriile greșeli și care nu a făcut decât să controleze, în ultimii ani, la sânge, tot ceea ce mișcă la nivelul administrației publice locale din Orșova. Operatorul are obligația, potrivit HCL adoptată în ultima ședință, să predea serviciul de salubritate, reziliat din culpa sa, cu condiția ca până pe data de 5 septembrie 2016 să presteze serviciul și să facă curățenie în Orșova.

Vă prezentăm în materialele VIDEO care însoțesc acest articol, fotografiile realizate în timpul controlului Comisiei de Analiză a activității serviciului de salubrizare, filmările realizate cu această ocazie, care de altfel însoțesc raportul cu pricina, precum și punctele de vedere exprimate în ultima ședință de Consiliu Local de către liderii celor două grupuri politice care au reușit să rupă pisica la Orșova, Doinița Mariana Chircu – PNL și Adrian Cican – PND.

De asemenea, în continuare, puteți citi integral raportul care a stat la baza rezilierii contractului cu firma lui Constantin Popescu:

R A P O R T
privind activitatea Comisiei speciale de analiză şi verificare a derulării
contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare
din municipiul Orşova

Către
PRIMARUL MUNICIPIULUI ORȘOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORȘOVA
INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL MEHEDINȚI
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL GENERAL
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE BUCUREȘTI

Spre știință,
AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI
GARDA DE MEDIU – COMISARIATUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

Comisia specialǎ de analiză şi verificare a derulării contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Orşova prin concesiune ȋnființatǎ prin HCL nr. 78(23)/19.08.2016 vǎ ȋnainteazǎ raportul comisiei ȋmpreunǎ cu anexele evidențiate ȋn opisul atașat.
Vǎ rugǎm sǎ dispuneți mǎsurile legale ce se impun ȋn urma acestui raport.

În baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Orşova nr. 78(23)/19.08.2016, ȋn cadrul Consiliului Local al muncipiului Orșova a fost constituită Comisia specială de analiză şi verificare a derulării contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Orşova prin concesiune, obiectivele verificării fiind înscrise în art. 1, literele a, b, c, d, e și f ale hotărârii, formatǎ din urmǎtorii consilieri locali: Cican Adrian, Ianculovici Camelia Elena, Brâncoveanu Mircea-Mihai, Drǎghicescu Laurențiu Ioan și Nichescu Vasile Nelu.

Ȋn data de 23.08.2016 comisia s-a ȋntrunit la prima ședințǎ de lucru ȋn care s-au ales cu unanimitate de voturi președintele și secretarul comisiei ȋn persoana d-lui Cican Adrian – președinte, respectiv d-na Ianculovici Elena Camelia – secretar și totodatǎ s-a stabilit prgramul de lucru al comisiei pe zile și ore, precum și activitǎțile ce se vor desfǎșura.

Ȋn data de 24.08.2016 membrii comisiei au studiat Contractul nr. 10/2006 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din municipiul Orșova și anexele pe care le-au avut la dispoziție.

Ȋn data de 25.08.2016 au fost ȋnaintate cǎtre Primǎria muncipiului Orșova adresa cu nr. 1/25.08.2016 ȋnregistratǎ cu nr. 10435/25.08.2016 și cǎtre S.C. Floricola S.A. Orșova adresa cu nr. 2/25.08.2016, ȋnregistratǎ cu nr. 140/25.08.2016, prin care au fost solicitați delegați din partea primarului, ai compartimentelor de specialitate din cadrul primǎriei și al operatorului, care sǎ ȋnsoțeascǎ comisia și sǎ faciliteze accesul necondiționat la obiectivele controlate.

Ȋn data de 26.08.2016 membrii comisiei au studiat Caietul de sarcini care a stat la baza ȋncheierii Contractului nr. 10/2006 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din municipiul Orșova. Au fost studiate Nota de Constatare a Gǎrzii Naționale de Mediu nr. 48/10.06.2016, Procesul verbal de sancționare a operatorului seria AB, nr. 04862/13.06.20 și adresa Gǎrzii Naționale de Mediu nr. 597/CRP/28.06.2016, adresatǎ unui cetǎțean, prin care operatorul a fost sancționat cu amenzi pentru ȋncǎlcǎri ale legislației din domeniul mediului privind serviciul de salubrizare și serviciul de apǎ și canalizare.

Ȋn zilele de 27 și 28 august 2016 membrii comisiei au purtat discuții cu cetǎțenii din diferite cartiere asupra calitǎții serviciului de salubrizare, a curǎțeniei din oraș, a prețului practicat de operator, iar ȋn urma sesizǎrilor locuitorilor din cartierul Coramnic, am vizualizat un depozit de gunoi necontrolat de lângǎ ștrand, ȋn apropierea râului Cerna.

Ȋn data de 29.08.2016 comisia s-a ȋntrunit la ora 10,00 la sediul primǎriei, am primit ordine de deplasare (delegații) și deoarece primarul și operatorul nu au delegat personalul de ȋnsoțire al comisiei care a fost solicitat prin adrese, aceasta a ȋnceput verificarea tuturor platformelor de colectare a gunoiului menajer din oraș, cât și fosta groapǎ de gunoi a orașului.

Dupǎ aceste verificǎri, comisia a constatat aspecte care vor fi enumerate și descrise ȋn cele ce urmeazǎ, considerând cǎ nu au fost respectate o serie de prevederi contractuale, evidențiate și ȋn caietul de sarcini.
Astfel ȋn Contractul nr. 10/2006 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Orșova prin concesiune, nu s-au respectat urmǎtoarele clauze:

- art. 2, litera e: “preselectarea si organizarea reciclarii deșeurilor”;

- art. 13, punctul 5: “de a aplica tariful aplicat sau actualizat ȋn raport cu influențele valorilor componentelor prețului de cost” (prețurile trebuiau ajustate și ȋn minus, deoarece ȋn ultimii trei ani prețurile carburanților și a energiei electrice au fost ȋn continuǎ scǎdere);

- art. 14, punctul 1: “de a inspecta bunurile concesionate, de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul ȋn care este satisfǎcut interesul public prin realizarea serviciului public de salubrizare, verificând respectarea obligațiilor asumate prin contractul de concesiune”;

- art. 15, punctul 5: “sǎ respecte indicatorii de performanțǎ stabiliți prin contractul de concesiune”;

- art. 15, punctul 7: “sǎ aplice metode performante de management care sǎ conducǎ la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale ȋn vigoare”;

- art. 15, punctul 9: “sǎ efectueze serviciul public de salubrizare conform prevederilor caietului de sarcini, ȋn condiții de calitate si eficiențǎ”;

- art. 15, punctul 14: “sǎ fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, precum și din diferența de tarif pentru protecție socialǎ”;

- art. 15, punctul 22, litera a: “bunurile aduse ca investiții (datele de idenficare a acestora, datele tehnice sunt cuprinse ȋn anexa nr.3)”;

- art. 15, punctul 22, litera b: „termenele de realizare a investițiilor: 1 an”;

- art. 18, litera a: “situația ȋndeplinirii parametrilor din contractul de concesiune (orar de funcționare pe ore și zile, ritmicitatea serviciului)”;

- art. 18, litera b: “relațiile generale operator-utilizator”;

- art. 18, litera c: “situația personalului: numǎr, structurǎ, accidente de muncǎ, stare de sǎnǎtate”;

- art. 18, litera e: starea tehnicǎ a infrastructurii și a vehiculelor;

- art. 18, litera i: accesul neȋngrǎdit al autoritǎților administrației publice centrale și locale, ȋn conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare stabilirii:

- modului respectǎrii si ȋndeplinirii obligațiilor contractuale asumate;

- calitǎții si eficienței serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanțǎ stabiliți ȋn contractu! de concesiune;

- modului de administrare, exploatare, conservare si menținere ȋn funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructurǎ edilitar-urbanǎ, ȋncredințatǎ prin contractul de delegare a gestiunii;

- modului de formare și de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare;

- stadiului de realizare a investițiilor;

- modului de respectare a parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice.

Deficiențele constatate care ȋncalcǎ Contractul nr. 10/2006 le regǎsim neȋndeplinite și ȋn Caietul de Sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Orșova, aprobat prin HCL nr. 98/08.11.2005, modificat de HCL nr. 10/28.01.2016, prin anexele nr. 1, 2 și 3 la HCL nr. 10/28.01.2016, dupǎ cum urmeazǎ:

- art. 2, punctul 3, literele a și d din Anexa nr. 1 la HCL nr. 10/28.01.2016:

a) “colectarea separatǎ și transportul separate al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, provenind din activitǎți comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fǎrǎ a aduce atingere fluxului de deșeuri, de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori”;

d) “mǎturatul, spǎlatul, stropirea și ȋntreținerea cǎilor publice”;

- art. 6, alin. (1) din Caietul de Sarcini aprobat prin HCL 98/08.11.2005: “colectarea deșeurilor municipale se face prin urmǎtoarele sisteme:

- colectarea ermeticǎ prin autogunoiere compactoare;

- colectarea ȋn containere ȋnchise;

- colectarea prin schimb de recipienți – europubele, eurocontainere;

- alte sisteme care ȋndeplinesc condițiile impuse prin normele igienico-sanitare și de protecție a mediului”

- art. 8, alin. (1) din Caietul de Sarcini aprobat prin HCL 98/08.11.2005: “…avizarea, amenajarea, administrarea, ȋnchiderea și urmǎrirea postȋnchidere a depozitului ȋn condițiile respectǎrii legislației ȋn vigoare, cade ȋn sarcina operatorului”

- art. 10, alin. (3), lit. a și b din Caietul de Sarcini aprobat prin HCL 98/08.11.2005;

- art. 17, alin. (1), (2), (3) și (4), lit. a, b și c din Caietul de Sarcini aprobat prin HCL 98/08.11.2005;

- art. 32, alin. (2) din Caietul de Sarcini aprobat prin HCL 98/08.11.2005: “singura metodǎ de mǎsurare corectǎ a generǎrii de deșeuri sunt platformele de cântǎrire. Obligativitatea dotǎrii rampei de gunoi cu platformǎ de cântǎrire revine operatorului...”

- art. 47, alin. (5) din Caietul de Sarcini aprobat prin HCL 98/08.11.2005: “dotarea actualei rampe precum și cheltuielile privind ȋnchiderea și monitorizarea postȋnchidere cad ȋn sarcina operatorului”;

- art. 47, alin. (7) din Caietul de Sarcini aprobat prin HCL 98/08.11.2005: “operatorul ȋși va constitui –Fondul de ȋnchidere și monitorizare postȋnchidere– atât pentru actuala rampǎ, cât și pentru stația de transfer ecologicǎ, având la bazǎ costul calculat din proiect al ȋnchiderii depozitelor”.

Având ȋn vedere Nota de Constatare a Gǎrzii Naționale de Mediu din data de 10.06.2016, aceasta scoate ȋn evidențǎ ȋncǎlcǎri grave ale operatorului SC Floricola SA a legislației ȋn domeniul mediului, prin faptul cǎ depoziteazǎ ȋn continuare mii de tone de deșeuri menajere la groapa de gunoi care trebuia ȋnchisǎ ȋncǎ din anul 2009.

Citǎm din Nota de constatare a Gǎrzii Naționale de Mediu, ȋntocmitǎ la data de 10.06.2016, care reitereazǎ faptele grave sesizate ȋn mare mǎsurǎ și de comisia noastrǎ:

“Totodatǎ, SC Floricola SA nu a asigurat condițiile materiale pentru realizarea activitǎții de precolectare selectivǎ a deșeurilor direct la utilizatorii care le-au produs, respectiv asigurarea spațiilor necesare și dotarea cu recipiente de precolectare conform Capitolului IV punctul 4 din autorizația de mediu nr. 2 din 20.01.2014.

Conform contractului de concesiune 79/2002 ȋncheiat ȋntre Consiliul Local al Municipiului Orșova și SC Floricola SA, pe o perioada de 49 de ani, acesta constǎ ȋn producerea și comercializarea de material floricol și produse agricole, ȋntreținerea zonelor verzi ale orașului, transport de mǎrfuri, creșterea și comercealizarea pǎsǎrilor de curte, producerea și comercealizarea de produse industriale, alimentare și bǎuturi alcoolice, atelier de ȋmpletituri de rǎchitǎ și nu activitatea de depozitare si transbordare a deșeurilor municipale și asimilabile.

In prezent, s-au vizualizat cantitǎți masive, de ordinul sutelor de tone, de deșeuri municipale și asimilabile depozitate recent, deșeuri care au inundat ogașul, care delimiteazǎ extremitatea nordicǎ a deponeului. Acest lucru a dus la colmatarea totalǎ a ogașului care are rolul de a prelua apele pluviale, pe care le conduce spre pârâul Crivița, afluent de stânga al pârâului Eșelnita.

Conform Avizului de Gospodǎrire a Apelor nr. 137/24.07.2015, emis ȋn vederea ȋnchiderii depozitului precizeazǎ cǎ depozitul nu are efectuate lucrǎri de impermeabilizare a amprizei, coroborat cu identificarea de cantitați masive a deșeurilor municipale si asimilabile ȋn ogașul respectiv, apele pluviale ȋmpreuna cu levigatul producând poluarea solului și a apelor, punând ȋn pericol mediul iȋconjurator, sǎnǎtatea animalǎ și vegetalǎ.

La solicitarea reprezentanților Gǎrzii Naționale de Mediu au fost centralizate cantitǎțile de deșeuri transportate la depozitul ecologic din Județul Mehedinți aferente anului 2013. Din analiza documentului prezentat rezultǎ cǎ deșeurile municipale și asimilabile colectate din Municipiul Orșova ȋn lunile ianuarie, martie, mai, iunie, iulie, septembrie, noiembrie și decembrie nu au fost transportate la depozitul ecologic de deșeuri din Județul Mehedinți deoarece nu se regǎsesc iȋ centralizatorul prezentat.

Din cele menționate mai sus, cu privire la cantitatea medie de deșeuri municipale și asimilabile colectatǎ pe ȋntreg Municipiul Orșova și anume 412 tone/luna x 12 luni = 4944 tone/an, rezultǎ cǎ din centralizatorul pus la dispoziție pe anul 2013, societatea SC Floricola SA a eliminat la depozitul de deșeuri ecologic din Județul Mehedinți o cantitate de 137,240 tone/an.2013.”

Menționǎm cǎ aspectele sesizate și consemnate ȋn acest raport au mai fost verificate ȋn anii 2009 și 2015 de comisii similare, care au constatat cam aceleași deficiențe ca și cele prezentate de noi ȋn acest raport, dar fǎrǎ sǎ aibǎ o finalitate.

Activitatea Comisiei speciale de analiză şi verificare a derulării contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din municipiul Orşova a fost obstrucționatǎ ȋncǎ de la ȋnceput de cǎtre operator prin nepermiterea accesului la bunurile de retur și a obiectivelor care fac parte integrantǎ din anexele la Contractul nr. 10/2006, conform art. 14, punctul 1: “de a inspecta bunurile concesionate, de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul ȋn care este satisfǎcut interesul public prin realizarea serviciului public de salubrizare, verificând respectarea obligațiilor asumate prin contractul de concesiune”.

Primarul muncipiului Orșova a procedat la fel ca și operatorul SC Floricola SA, obstrucționând activitatea comisiei prin faptul cǎ nu a delegat personal conform solicitǎrii scrise, nu ne-a pus la dispoziție niciun document cerut prin adrese scrise (anexate prezentului raport), documente care ar fi putut duce la un calcul estimativ al prejudicierii bugetului local.

Comisia considerǎ cǎ bugetul municipiului Orșova a fost prejudiciat major de cǎtre operatorul SC Floricola SA Orșova, prin faptul cǎ investițiile neefectuate conform contractului și caietului de sarcini, nu au dus creșterea calitǎții serviciilor și la scǎderea prețului acestora așa cum era prevǎzut, din contrǎ, prețurile serviciilor au crescut ȋn permanențǎ ȋn perioada 2006-2016. Comisia nu poate cuantifica valoarea prejudiciului, acesta putând fi calculat de cǎtre experți ȋn domeniul financiar-contabil.

Comisia specială de analiză şi verificare a derulării contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Orşova prin concesiune, propune:

- Tragerea la rǎspundere a celor care se fac rǎspunzǎtori pentru nerespectarea clauzelor Contractului nr. 10/2006 și anexelor aferente, mai ales a faptului cǎ pe toatǎ perioada 2006-2016 nu a fost prezentat ȋn cadrul Consiliului Local al municipiului Orșova, nici un raport care sǎ arate stadiul ȋndeplinirii sau neȋndeplinirii condițiilor contractuale ale concesionarului, astfel consilierii locali au alocat fonduri bugetare pentru serviciul de salubrizare fǎrǎ a putea discerne obiectiv cuantumul acestor alocǎri;

- Rezilierea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a municipiului Orșova prin concesiune nr. 10/2006, ȋn conformitate cu art. 21, litera c, care prevede cǎ: “Prezentul contract de concesiune ȋnceteaza ȋn cazul nerespectǎrii obligațiilor contractuale de cǎtre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despǎgubiri ȋn sarcina concesionarului”;

- Inițierea ȋn regim de urgențǎ a unui proiect de hotǎrâre care sǎ ducǎ la adoptarea de cǎtre Consiliul Local al municipiului Orșova a unei hotǎrâri de reziliere a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a municipiului Orșova prin concesiune nr. 10/2006, ȋn conformitate cu art. 21, litera c (atașǎm raportului proiectul de hotǎrâre);

- Achiziția ȋn regim de urgențǎ a serviciilor de salubrizare ȋn municipiul Orșova, conform legislației ȋn vigoare, pentru o perioadǎ limitatǎ de timp;

- Inițierea modificǎrii organigramei Primǎriei municipiului Orșova pentru ȋnființarea Serviciului Public de Apǎ, Canal și Salubrizare, de cǎtre Primarul municipiului Orșova și convocarea unei ședințe ordinare a Consiliului Local al municipiului Orșova ȋn vederea aprobǎrii acestei modificǎri a organigramei.

Atașǎm prezentului raport documente și un DVD care conține fotografii și ȋnregistrǎri video, privind aspectele sezizate de cǎtre comisie pe parcursul desfǎșurǎrii activitǎții, conform opisului.

PREŞEDINTE - Cican Adrian, SECRETAR - Ianculovici Elena Camelia; MEMBRII - Brâncoveanu Mircea-Mihai; Nichescu Vasile Nelu; Drǎghicescu Laurențiu Ioan.

O P I S

1. HCL nr. 78(23)/19.08.2016 privind constituirea Comisiei speciale de analiză şi verificare a derulării contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Orşova prin concesiune;

2. Contractul nr. 10/2006 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Orşova prin concesiune cu anexe;

3. Caietul de sarcini pentru delegare gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Orşova aprobat prin HCL nr. 98/08.11.2005;

4. Anexa nr. 1 la HCL nr. 10/28.01.2016;

5. Anexa nr. 2 la HCL nr. 10/28.01.2016;

6. Anexa nr. 3 la HCL nr. 10/28.01.2016;

7. Adresa comisiei nr. 1/25.08.2016 adresatǎ Primǎriei municipiului Orșova;

8. Adresa comisiei nr. 2/25.08.2016 adresatǎ SC Floricola SA Orșova;

9. Adresa comisiei nr. 3/30.08.2016 adresatǎ Primǎriei municipiului Orșova;

10. Adresa comisiei nr. 4/30.08.2016 adresatǎ SC Brantner Servicii Ecologice SA;

11. Adresa comisiei nr. 6/31.08.2016 adresatǎ Primarului municipiului Orșova și Instituției Prefectului Județul Mehedinți;

12. Nota de Constatare a Gǎrzii Naționale de Mediu nr. 48/10.06.2016;

13. Procesul verbal de sancționare a operatorului seria AB, nr. 04862/13.06.20;

14. Adresa Gǎrzii Naționale de Mediu nr. 4863/GM/15.06.2016;

15. Adresa Gǎrzii Naționale de Mediu nr. 597/CRP/28.06.2016;

16. Raport Comisie specialǎ din anul 2009;

17. Dispoziția Primarului nr. 361/27.05.2015 privind aprobarea raportului comisiei speciale din anul 2015 și raportul comisiei;

18. DVD care conține ȋnregistrǎri video și audio privind neregulile depistate ȋn activitatea operatorului privind salubrizarea, conform Contractului nr. 10/2006.

Citit 4414 ori Ultima modificare Sâmbătă, 03 Septembrie 2016 11:44
Etichetat cu
Romeo Crîșmaru

"A fi politician înseamnă să fii capabil să spui dinainte ce-o să se întâmple mâine, săptămana viitoare, luna viitoare, anul viitor. Iar apoi să poți explica de ce nimic din toate astea nu s-a întâmplat."

- citat de Winston CHURCHILL

Website romeocrismaru.blogspot.ro

Lasă un comentariu

Jurnal.Mehedinti

Jurnal Mehedinți este conceput ca un portal media ce își dorește să aducă în presa locală o dinamică nouă si un format atractiv.
 
    Tel: +40 728317685
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Foto

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…